بابک محمدی اوندی از سوی شورای شهر ایلام به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد.