استاندار خوزستان با تاکید بر تخصیص آب برای انجام کار کشت پاییزه به کشاورزان گفت: پروژه تامین آب شهرستان ایذه از دریاچه سد کارون 3 نیازمند مصوبه شورای