با توجه به عدم ملموس بودن اقدامات انجام شده در زمینه استفاده از چند ده میلیارد تومان حق آلایندگی در شهر ایذه ضروی است متولیان امر نسبت به